Top of the page

Cymru i ddod yn aelod llawn o ISCM

Cylchlythyr y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes

The International Society for Contemporary Music (ISCM).

Mae’n fwriad gan Cerdd gofrestru Cymru fel aelod llawn o’r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes

Ym mis Mawrth, daeth Arthur van der Drift, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes ar ymweliad â Cerdd. Roeddem wedi ei wahodd i Gaerdydd i drafod ein cynnig i danysgrifio i’r ISCM fel aelod cenedlaethol llawn. Daw nifer o fanteision cyffrous i gyfansoddwyr Cymru yn sgil yr aelodaeth hon. Er mwyn trafod ein cynnig aethom ati i wahodd i’r cyfarfod nifer o gynrychiolwyr Cyfansoddwyr Cymru, Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ynghyd â Chyngor Celfyddydau Cymru.

Yn bresennol yn y cyfarfod hefyd roedd y cyfansoddwr Mark Bowden, sef Cadeirydd ISCM y Deyrnas Unedig. Bu Mark, tan yn ddiweddar, yn Gyfansoddwr Preswyl gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a threfnwyd ein cyfarfod i gyd-daro â diwrnod gweithdai Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a pherfformiadau o gerddoriaeth newydd y byd cerdd yng Nghymru – Cyfansoddi: Cymru.

Yn y fan hon, mae Mark yn cyflwyno’i argraffiadau o’r Gymdeithas Ryngwladol sy’n gwneud cymaint i hyrwyddo cerddoriaeth newydd.

Mae cerddoriaeth glasurol gyfoes Gymreig ar i fyny. Heddiw, mae cymaint o weithiau newydd cyffrous yn cael eu creu gan gyfansoddwyr ar draws y wlad. Mae Cyfansoddi: Cymru, sef prosiect blynyddol Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn dod â haen gyfoethog o gerddoriaeth gerddorfaol i’r amlwg, tra bod y prosiect ‘Cyfansoddwyr Ifanc’, dan nawdd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, yn cynnig cefnogaeth gadarn i gyfansoddwyr ifanc sydd â diddordeb mewn cyfansoddi ar gyfer offerynnau’r gerddorfa. Mae’r prosiectau hyn yn rhai penigamp ond rwy’n credu ei bod yn bryd i gerddoriaeth glasurol gyfoes yng Nghymru geisio cynulleidfa ehangach, a hynny ar lefel ryngwladol. Mark Bowden mawr

Cynhelir yr ŵyl a elwir ‘The World Music Days Festival’ mewn gwahanol wlad bob blwyddyn dan nawdd y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes (ISCM). Mae hwn yn llwyfan gwych ar gyfer arddangos gweithiau newydd gan gyfansoddwyr byw a datblygu partneriaethau a rhwydweithiau rhyngwladol. Eleni, cefais fy ethol yn gadeirydd ISCM: Adran y Deyrnas Unedig. Fel aelod llawn o’r Gymdeithas, gall y Deyrnas Unedig enwebu chwech o gyfansoddiadau i’w hystyried ar gyfer eu cynnwys yn yr ŵyl flynyddol; gwarentir bob blwyddyn y bydd o leiaf un gwaith yn cael ei berfformio. Mae hyn oll yn llwyfan di-guro er mwyn i gyfansoddwyr gyflwyno eu gwaith.

Serch hynny, mae’r Deyrnas Unedig yn wlad fawr gyda llawer o gyfansoddwyr yn cystadlu am nifer fach o gyfleoedd. Rwy’n credu bod egwyddor datganoli yn beth da a bod hynny’n dod â manteision i bobl ar draws y wlad. Bydd datganoli gweithgareddau’r ISCM yn y DU o gymorth i feithrin hyd yn oed mwy o gyfleoedd cyffrous ar gyfer ein cyfansoddwyr. Ac felly, mae Tŷ Cerdd wrthi’n arwain cynlluniau cyffrous i sefydlu Adran newydd o’r ISCM yng Nghymru. Daw’r fenter hon â manteision enfawr i gyfansoddwyr Cymru a bydd yn dangos i’r byd i gyd y doniau a’r creadigrwydd di-guro sydd gennym yn y wlad hon.

Unwaith y bydd cyfansoddwyr sydd naill ai wedi eu geni, neu sy’n gweithio neu’n byw yng Nghymru, wedi ymsefydlu, bydd hawl ganddynt gyflwyno cyfansoddiadau i ISCM Cymru i’w hystyried ar gyfer yr ŵyl ‘The World Music Days Festival’. Bob blwyddyn, bydd o leiaf un cyfansoddwr Cymreig yn cael llwyfan yn yr ŵyl honno, a bydd hynny’n cynnig cipolwg o’r gweithgarwch cyfansoddol rhyfeddol sydd ar waith yma yng Nghymru. Cyfnod cyffrous, heb os nac onibai!

Roedd y cyfansoddwr Cymreig, John Metcalf, hefyd yn bresennol yn y cyfarfod. Cafodd ei benodi’n ddiweddar yn Gadeirydd Cyfansoddwyr Cymru. Dyma’r hyn a ysgrifennodd:

john metcalf

Mae rhyw ddadeni (hir-ddisgwyliedig efallai) ar dro ym myd cerddoriaeth newydd yng Nghymru. Mae gwaith Gŵyl Bro Morgannwg yn y de a Gŵyl Cerddoriaeth Newydd Bangor yn y gogledd yn cyfannu’r ymagwedd fwy anturus a welwyd yn ddiweddar gan Opera Cenedlaethol Cymru ynghyd â gwaith arloesol parhaus Music Theatre Wales.

Mewn datblygiad pellach sydd i’w groesawu, mae Steph Power yn rhoi cryn sylw ac ymateb beirniadol i’r gweithgaredd hwn yn y ‘Wales Arts Review’, sydd ei hun wedi llwyddo i oroesi bygythiad i’w fodolaeth ac yn ffynnu unwaith yn rhagor.

Mae Cyfansoddwyr Cymru hefyd yn ail-grwpio ac un o brif dasgau’r sefydliad diwygiedig fydd cefnogi a rhoi cyngor i Tŷ Cerdd mewn cais i ffurfio adran yng Nghymru o’r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cerddoriaeth Gyfoes (ISCM). Mae gan yr ISCM hanes hir a nodedig. Cafodd llawer o gyfansoddwyr mwyaf blaenllaw y byd yn y ganrif ddiwethaf eu cyflwyno yng ngŵyl flynyddol ‘The World Music Days’ ac mae hon yn rhoi llwyfan blynyddol, a hynny mewn gwlad wahanol bob tro, i’r amrywiaeth anghredadwy o gerddoriaeth sy’n perthyn i’n hoes ni.

Hyd yma, rhan gymharol fechan a chwaraewyd gan Gymru yn hyn i gyd. Mae’r cyfle i gyflwyno gweithiau gan gyfansoddwyr Cymreig yn un gwerthfawr. Hyd yn hyn, mae’r gweithiau hynny wedi gorfod cystadlu yn erbyn gweithiau o bob rhan o’r DU er mwyn cael eu dewis ar gyfer eu perfformio. Byddai Adran Gymreig yn sicrhau bod o leiaf un gwaith yn cael ei ddewis a bod modd cyflwyno cynigion drwy hawl mewn nifer o gategorïau. Un nod tymor hir posib hefyd fyddai dod â gŵyl y ‘World Music Days’ i Gymru. Mae hyn yn amlwg yn ddatblygiad cyffrous – rhagor fan hyn maes o law!