Top of the page

Swydd Wag Cerdd Gymunedol Cymru

Dyddiad:05 Mehefin 2017

Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn awyddus i recriwtio Swyddog Hyfforddi rhan amser yn ein swyddfa yng Nghaerdydd – 21 awr yr wythnos dros gyfnod o 3 diwrnod - Cyflog £18,400 pro rata. Cyfnod penodol hyd at 31ain Mawrth 2021

Gweithgareddau allweddol y rôl fydd:

· Cynorthwyo i drefnu cynnal ei Raglenni Hyfforddiant ledled Cymru.
· Datblygu a chynnal partneriaethau â sefydliadau cymunedol ac awdurdodau lleol ledled Cymru.
· Llunio cysylltiadau â Cholegau a sefydliadau addysgol eraill sy’n gysylltiedig ag Addysg Celfyddydau Cymunedol gyda’r bwriad o gynnwys CGC yn y gwaith o ddarparu eu hyfforddiant.
· Rhoi cyflwyniadau ynglŷn â’r rhaglen i ddarpar bartneriaid a/neu fyfyrwyr sy’n rhan o Addysg Celfyddydau Cymunedol.
· Ymateb i ymholiadau gan sefydliadau ledled Cymru i sefydlu gweithdai hyfforddi, seminarau a digwyddiadau.
· Ymateb i ymholiadau gan aelodau’r cyhoedd ledled Cymru sy’n dymuno cael mynediad i hyfforddiant cerddoriaeth.
· Nodi hyfforddiant personol ac anghenion datblygu ar gyfer rhai sydd eisoes yn diwtoriaid

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y sgiliau a’r profiad canlynol:

· Cydymdeimlad â chenhadaeth ac etholaeth y sefydliad
· Gwybodaeth a phrofiad o’r sector Celfyddydau neu’r Sector Gwirfoddol.
· Gwybodaeth o diwtoriaid mewn sefyllfa gymunedol i allu gwneud penderfyniadau ansoddol ynghylch anghenion datblygiad
· Dealltwriaeth o anghenion cymunedau amrywiol lleol a gallu dangos empathi tuag atynt
· Sgiliau cyfathrebu rhagorol
· Y gallu i gynllunio a rheoli prosiectau.
· Rhifedd a’r gallu i greu a rheoli cyllidebau.

I gael pecyn ymgeisio cysylltwch â: sarah@communitymusicwales.org.uk

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau sydd wedi eu cwblhau: 30 Mehefin 2017

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar: 10 Gorffennaf 2017